Szukaj
Aktualności Szkoła Z życia szkoły Historia Uczniowie Nauczyciele Rodzice Osiągniecia BIP Kontakt Archiwum
Idea, motto

Oferta szkoły:

 

Organ prowadzący szkołę - Samorząd Gminy Żabia Wola zatwierdził do realizacji w tygodniu:

- 207 godzin zajęć obowiązkowych,
- 105 godzin pozalekcyjnych,
- 44 godzin świetlicy,
- 15 godzin biblioteki,
- 33 godziny dla terapeutów, którzy wspierają procesy edukacyjne ( pedagog, logopeda, terapeuta SI),
30 godzin wynikających z nowelizacji KN.

Razem daje to do realizacji 399 godzin w ciągu tygodnia dla 7 oddziałów, na 95 uczniów w szkole.

 

 

Reedukacja:


Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, dzięki którym usprawniają zaburzone funkcje percepcyjno - motoryczne. Uczniowie w zależności od potrzeb wykonują ćwiczenia z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej, lateralizacji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo - ruchowej, pamięci, myślenia, koncentracji uwagi oraz sprawności manualnej.

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze:

 

Część uczniów ze szkoły uczestniczy w zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych. Celem tych zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, wynikających z deficytów rozwojowych oraz słabszych predyspozycji psychofizycznych i intelektualnych dziecka do nauki.

 

Pedagog szkolny


Do głównych zadań pedagoga szkonego należy:
1. Diagnozowanie i monitorowanie środowiska szkolnego (rozpoznawanie środowiska rodzinnego oraz rozpoznawanie uczniów z trudnościami edukacyjnymi).
2. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole poprzez przeprowadzanie badań socjometrycznych w klasach II-VI.
3. Profilaktyka wychowawcza (współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej, realizacja zagadnień wychowawczo-profilaktycznych na godzinach wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, prowadzenie zajęć w kl. I-III według programu „Nie pal przy mnie, proszę").
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem rodzinnym, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami, udzielanie indywidualnych porad uczniom w rozwiązywaniu ich problemów, udostępnianie informacji na temat instytucji, które służą wsparciem całej społeczno
ści szkolnej, prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.


Logopeda

 

Cel główny terapii logopedycznej:

1. Stymulacja rozwoju mowy
2. Poprawna artykulacja głosek

 

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Wspomaganie rozwoju kompetencji językowych.
4. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
6. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.
7. Profilaktyka wad wymowy.

 

Zajęcia terapeutyczne

 

Celem terapii integracji sensorycznej (SI) jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Efekty pracy uzależnione są od wieku dziecka, rodaju i nasilenia zaburzen oraz współpracy z rodzicami. 

 

 

 

 


Data utworzenia: 2013-09-14 12:26:47
Data modyfikacji: 2019-11-15 22:17:58